Archief

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2019

Lees de nieuwsbrief van juni 2019. »

Stand van zaken onderwijshuisvesting Twijzelerheide

Noventa en Roobol hebben, als gezamenlijke basisschoolbestuurders, de gemeente Achtkarspelen laten weten dat zij voor beide basisscholen in Twijzelerheide een passende oplossing willen. De bestuurders willen de mogelijkheid onderzoeken of er voor De Reinbôge en it Twaspan een school onder één dak mogelijk is. Samengaan kan een stap zijn naar een samenwerkingsschool, maar is nu nog niet aan de orde. . »

Functionaris Gegevens bescherming

In het kader van de privacy-wetgeving heeft Noventa een functionaris Gegevens bescherming aangesteld, die belast is met de organisatie van en het toezicht op de privacy richtlijnen en de wettelijke regelgeving binnen onze organisatie. »

Spavo 4 kids!

Met sterke verhalen van Jan Hepkes »

Innoverium

In samenwerking met CBS de Lichtbron heeft Noventa een Community Learning Centre ingericht. Een inspirerende ruimte met de naam Innoverium. »

Start fusieonderzoek

Dinsdag 9 januari hebben Noventa Onderwijs in Achtkarspelen en PCBO Tytsjerksteradiel een intentieverklaring getekend, waarmee een uitgebreid samenwerkingsonderzoek is gestart. »

Directeuren Noventa aan het werk!

Begin november zijn we van start gegaan met een traject voor verdere professionalisering van de directeuren van Noventa als team en als individu. »

Staking. Scholen 5 oktober dicht!

Lees meer »

Gedragscode Medewerkers

Noventa heeft een nieuwe gedragscode voor medewerkers vastgesteld.

Nieuwe directeur voor CBS de Reinbôge in Twijzelerheide

Nynke de Vries uit Franeker is benoemd per 1 augustus 2017 als nieuwe directeur van CBS De Reinbôge. »

Samenwerkingsovereenkomst voor digitaal lesmateriaal

Noventa Onderwijs met tien scholen voor Christelijk basisonderwijs en 1 samenwerkingsschool in Achtkarspelen, heeft gekozen om de komende jaren dertig Prowise Multi-touchscreens via PTH Groep uit Kollumerzwaag in te zetten voor haar onderwijs op de scholen. »

Nieuwe directeur voor Dorpsschool De Twa-Ikker

Na een kennismakings-klikgesprek met het team van De Twa-Ikker en daarna met de schoolraad en de medezeggenschapsraad is Gradus Kootstra ( op basis van een positief advies en instemming) per 1 mei 2017 benoemd als directeur van
De Twa-Ikker in Augustinusga. »

Stichting Noventa Onderwijs is in het bezit van de ANBI status

Stichting Noventa Onderwijs is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. »

Nieuwe vergaderruimte

Binnen Noventa was behoefte aan een grotere, sfeervolle en prettige vergaderruimte. Op CBS de Lichtbron te Buitenpost hebben we na de zomervakantie daarvoor een lokaal kunnen inrichten. »

Nieuwe directeuren op CBS De Claercamp, CBS De Lichtbron,
CBS De Oanrin en de Wynroas

Op 1 februari 2016 is Miranda Renkema gestart als directeur op CBS De Claercamp in Gerkesklooster. Zij was locatieleider/leerkracht op CBS De Merlettes in Kootstertille. »

Noventa zoekt invalleerkrachten

Ben jij een enthousiaste, flexibele en leergierige leerkracht? Dan is Noventa op zoek naar jou! »

Scholen Augustinusga gefuseerd

OBS “De Maskelyn“ en CBS “De Saad” in Augustinusga gefuseerd. De school die voorlopig de naam Samenwerkingsschool (SWS) Stynsgea zal dragen is een samenwerkingsschool van de Stichting ROOBOL (Openbaar Onderwijs) en de Stichting Noventa (Chr. Onderwijs). »

Feestelijke uitreiking certificaat Leescoordinator

Woensdag 8 april hebben 9 collega’s van de scholen van Noventa CPO het certificaat Leescoördinator in ontvangst genomen. »

Open dagen 2015

Wordt uw kind 4 jaar in het schooljaar 2015-2016? Kom dan naar de open dagen van Noventa! »

Nieuwe directeur CBS de Hoekstien

1 februari 2015 gaat Jan Anne Vrij met pré pensioen . In de afgelopen periode is de benoemings-en adviescommissie druk geweest met de procedure om te komen tot een voordracht voor een nieuwe directeur. »

Strategisch beleidsplan

In de afgelopen weken hebben we met een voorbereidingsgroep en een lees/commentaargroep hard gewerkt aan het nieuwe strategisch beleidsplan van Noventa. »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RE&I)

In januari 2015 starten we op alle scholen van Noventa met de periodieke risico inventarisatie en evaluatie. »

Onderzoek naar een fusie tussen OBS De Maskelyn en
CBS De Saad.

10 december is het draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie van CBS De Saad en IBS De Maskelyn positief afgesloten. »

Overstap naar Office 365

In 2015 willen we als organisatie graag overstappen naar het Office programma 365.»

Krystferdivedaasje 2014

Woensdag 10 december jongstleden stond dit keer een feestelijk samenzijn gepland op CBS de Claercamp te Gerkesklooster. »

Samenwerking Noventa en PCBO Tytsjerksteradiel

17 november hebben we een ontmoetingsbijeenkomst gehouden tussen de directeuren van PCBO Tytsjerksteradiel en Noventa. »

CAO

De nieuwe CAO voor het primair onderwijs 2014 is nu definitief klaar. De tekst van de nieuwe cao PO 2014 is te lezen op de website van de PO-raad.

Wet werk en Zekerheid

Vervangt onze school in 2015 een afwezige leerkracht? Of moeten we soms een groep naar huis sturen? Wij vragen uw hulp! »

Cultuureducatie

Je hebt taalcoördinatoren, rekencoördinatoren, bouwcoördinatoren, maar ook cultuurcoördinatoren. »

Impressie van de Noventa verenigingsdag 2014

16 april 2014: de dag die gepland stond voor de verenigingsdag die Noventa voortaan tweejaarlijks zal organiseren. »