Organisatie

De Vereniging Noventa vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen in de gemeente Achtkarspelen. De scholen worden bezocht door ongeveer 1900 leerlingen. De Vereniging heeft ruim 180 personeelsleden: directeuren, leraren en onderwijsondersteunend personeel. De organisatie beschikt over een bureau ten behoeve van bestuur en management. Noventa richt zich op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en bestuurlijke organisatie.

Noventa

Korte informatie bestuurlijke organisatie Noventa

De Organisatie Noventa bestaat uit 2 volgende onderdelen:

  • Vereniging Noventa Holding
  • Stichting Noventa Onderwijs

Lees verder


Raad van Toezicht en GMR

Overzicht Raad van toezicht en GMR-leden


Inspectie van het onderwijs

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Noventa. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?

Onderzoek bestuur en scholen Stichting Noventa (PDF)


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Noventa Onderwijs is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens vermeld:

Jaarverslag en Jaarrekening Noventa 2018 (PDF)

Jaarverslag en Jaarrekening Noventa 2017 (PDF)

Jaarverslag en Jaarrekening Noventa 2016 (PDF)

Jaarverslag en Jaarrekening Noventa 2015 (PDF)


Informatiefolder

De informatiefolder van Noventa. (PDF)


Statuten en Reglementen


Organisatie organogram

Organisatieschema STG Noventa (PDF)


Strategisch Beleidsplan Noventa

Strategisch Beleidsplan (PDF)


Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting en toelichting begroting 2019 (PDF)

scholen

Noventa zoekt invalleerkrachten

De Stichting Noventa Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen is op zoek naar invalleerkrachten voor onze scholen.

Bekijk de vacature


Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Noventa

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Noventa (PDF)


Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (PDF)


Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen (PDF)


Passend Onderwijs en het Bovenschools Zorg Team

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Dit betekent dat de schoolbesturen (in ons geval de Stichting Noventa onderwijs) verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale zorgvragen.

Lees verder.


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is binnen Noventa ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Indien u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van iemand die deel uit maakt en of werkzaamheden verricht voor de school kunt u een klacht indienen. Dit is wettelijk geregeld in de modelklachtenregeling.

Lees verder.


Vakantieregeling

Vakantieregeling schooljaar 2019 - 2020