Korte informatie bestuurlijke organisatie Noventa

De Organisatie Noventa bestaat uit 2 volgende onderdelen:

De Vereniging Holding Noventa is de vereniging van ouder(s)/verzorger(s) die voortkomt uit de voormalige verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs in de dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen maar ook andere voorstanders van Christelijk Onderwijs kunnen lid worden van deze vereniging.

De Stichting Noventa Onderwijs is het daadwerkelijk bevoegd gezag van de scholen van Noventa.

Toelichting op de oudervereniging en schoolraad

Ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden kunnen lid zijn van onze Vereniging Holding Noventa. Als u lid bent van onze vereniging kunt u gekozen worden in de schoolraad van de school van uw kind. Noventa heeft 11 scholen en dus 11 schoolraden. De schoolraad adviseert de school (het team/de directeur) en de organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid in brede zin. Op de meeste scholen vergadert de schoolraad vaak samen met de medezeggenschapsraad van de school. (soms een deel van de vergadering). Een schoolraad vergadert ongeveer 6 à 7 keer per schooljaar.

Elke schoolraad benoemt ook twee leden van de Ledenraad van de Vereniging Noventa Holding. De ledenraad bestaat dus uit 22 leden. De ledenraad vergadert minimaal 2 keer per jaar en in deze vergadering legt het bestuur en de raad van toezicht verantwoording af van het gevoerde beleid. In die vergaderingen worden jaarlijks de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag van de Stichting Noventa Onderwijs besproken en de ledenraad wordt gevraagd om hun goedkeuring daaraan te verbinden. Daarnaast wordt het strategisch beleidsplan van de Stichting Noventa Onderwijs voorgelegd, besproken en geëvalueerd. Verder worden de ontwikkelingen in de organisatie met de ledenraad gedeeld en besproken.

De ledenraad benoemt het bestuur van de Vereniging Holding Noventa en de leden van dit bestuur vormen ook grotendeels de raad van toezicht van de Stichting Noventa Onderwijs.

Personeelsleden kunnen geen lid zijn van een schoolraad. Familieleden van personeelsleden in de eerste en tweede graad kunnen geen lid worden van de ledenraad of het bestuur van de vereniging.

Een lid van de schoolraad neemt ook plaats in de benoemingsadviescommissie bij sollicitatie-procedures op de school.

Toelichting op de Stichting Noventa Onderwijs

De Stichting Noventa Onderwijs is het bevoegd gezag van de scholen van Noventa. Noventa onderwijs heeft een directeur-bestuurder benoemd, die in eerste instantie verantwoordelijk is om de organisatie professioneel te besturen. Hij krijgt hierbij ondersteuning van een aantal beleids-(staf) medewerkers. De bestuurder en de beleidsmedewerkers zijn werkzaam op het Centraal Kantoor aan de Ried 11 in Buitenpost. De bestuurder werkt vanuit een vrij groot mandaat en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Op een aantal terreinen (begroting, jaarverslag, strategisch beleid, grote financiële vraagstukken) vraagt de bestuurder vooraf instemming van de Raad van Toezicht.

De directeur-bestuurder is tevens in eerste instantie verantwoordelijk voor de contacten met de overheid (landelijk en gemeentelijk), de inspectie, PO-raad, de (G)MR en voor klachtprocedures.

De Raad van Toezicht van de Stichting Noventa bestaat uit minimaal 6 leden. 5 leden zijn tevens bestuurder van de Vereniging Holding Noventa en worden benoemd door de ledenraad en 1 lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.

Organisatie medezeggenschap Stichting Noventa Onderwijs

Elke school van Noventa heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zit een aantal ouders gekozen door de ouders en een aantal personeelsleden gekozen door de personeelsleden. Op een kleine school zitten 4 (2 ouderleden en 2 personeelsleden) leden in een medezeggenschapsraad op een grotere school zijn dat 6 leden (3 ouderleden en 3 personeelsleden)

De medezeggenschapsraad heeft op een aantal beleidsonderdelen instemmingsrecht en op een aantal onderdelen adviesrecht. Dit alles in vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMS) en in onze reglementen.

Alle ouders/verzorgers van de kinderen zijn in principe verkiesbaar in de medezeggenschapsraad. Het maakt niet uit of u wel of geen lid bent van de Vereniging Holding Noventa.

De directeur van de school wordt geacht de contacten te onderhouden met de medezeggenschapsraad van de school en bezoekt daartoe vaak een deel van de vergadering. De medezeggenschapsraad kan in samenspraak met de directeur ook de directeur-bestuurder van Noventa uit nodigen op de vergadering als daartoe redenen zijn.

Een medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 5 à 6 per jaar en veelal doen ze dat samen met de schoolraad.

De medezeggenschapsraad vaardigt een ouderlid en bij voorkeur een personeelslid (of 2) af voor de benoemingsadviescommissies bij sollicitatieprocedures.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Noventa heeft op het niveau van de stichting ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alle scholen vaardigen een ouderlid of een personeelslid af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is zelf verantwoordelijk voor een evenredige verdeling van ouders en personeel.

De directeur-bestuurder bezoekt een deel van de GMR vergadering om toelichting te geven op de ontwikkelingen in de organisatie en de beleidsontwikkelingen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft op een aantal beleidsonderdelen instemmingsrecht en op een aantal onderdelen adviesrecht. Het betreft daarbij beleidsontwikkelingen op het niveau van de vereniging en die dus van toepassing zijn op alle scholen. Deze beleidsontwikkelingen worden door de bestuurder voorgelegd aan de GMR waarbij de GMR-leden de lokale medezeggenschapsraden raadplegen en inlichten. Dit alles is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMS) en in onze reglementen.

De voorzitter en de secretaris van de GMR hebben voorafgaande aan een GMR vergadering een vooroverleg met de directeur-bestuurder.

De GMR vergadert ongeveer 6x per jaar en daarnaast heeft de Raad van Toezicht tweemaal per jaar een bespreking in het kader van overleg en uitwisseling met de GMR.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vaardigt een ouderlid en een personeelslid af in de benoemingsadviescommissie bij een procedure voor een nieuwe directeur/ bestuurder.

Op voordracht van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad wordt een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Noventa Onderwijs benoemt.

Voor meer uitgebreide informatie zie:

Eén belang – de school – de goede kwaliteit van het onderwijs

Medezeggenschapsraad(MR)

 • Wettelijk karakter (WMS)
 • Instemmingsrecht (8 categorieën)
 • Adviesrecht (8 categorieën)
 • Bestuur en schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseren
 • Toetsende en corrigerende functie
 • 2-3 ouders (oudergeleding) en 2-3 personeelsleden(personele geleding)
 • 3 tot 6 vergadering per schooljaar
 • Participatie sollicitatieprocedures

Bij voorkeur samen vergaderen met SR om te komen tot afstemming (deel van de vergadering)

Schoolraad(SR)

 • Kwaliteits-ondersteunend en beleidsmatig karakter
 • Denktank & gevraagd en ongevraagd advies en toetsen schoolbeleid
 • Advies t.a.v. schooljaarplan en evaluatie
 • Orgaan op schoolniveau waaraan de directeur horizontaal verantwoording aflegt.
 • Meedenken om het onderwijs, de opvoeding en het welzijn van de kinderen te optimaliseren
 • Ouders op de hoogte stellen
 • Bevordering van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
 • Geen bevoegdheden vanuit een wettelijk karakter. (geen WMS)
 • Minimaal 3 leden – iedere schoolraad vaardigt twee ouderleden af aan de ledenraad Vereniging Noventa
 • Participatie sollicitatieprocedures

Bij voorkeur samen vergaderen met MR om te komen tot afstemming (deel van de vergadering)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 • Zaken die scholen aangaan, het bestuur en de algehele organisatie Noventa
 • Leden van de GMR zijn afgevaardigd door de MR van de school (elke school 1 lid ). 11 scholen verdelen over ouderleden en personeelsleden
 • Wettelijk kader
 • Instemmingsrecht (8 categorieën)
 • Adviesrecht (16 categorieën)
 • Bestuur en RVT gevraagd en ongevraagd adviseren
 • Toetsende en corrigerende functie
 • Doet voordracht voor één lid van de RVT
 • Participatie Sollicitatieprocedure directeur-bestuurder

Ledenraad (LR)

 • Namens de leden van de Vereniging Noventa vraagt de ledenraad verantwoording aan de raad van toezicht en de bestuurder.
 • Instemming op statuten, fusie en samenwerking.
 • Advies ten aanzien van jaarverslag en begroting en strategisch beleidsplan
 • Gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien het beleid van bestuur
 • Bestuur van vereniging stemt in met voordracht van de leden van de RVT
 • 2 leden van elke schoolraad dus 22 leden
 • Bespreking van ingrijpende zaken
 • 3 tot 4 vergaderingen per schooljaar

Voorbeelden voor inhoud MR en GMR

 • Schoolplan – schooljaarplan
 • Begroting op school- en stichtingsniveau
 • Jaarverslag en jaarrekening
 • Vakantie en verlofregeling
 • Formatieplannen
 • Schoolgids
 • Samenwerking/overdracht scholen/fusie op stichtingsniveau
 • Besteding extra middelen

Voorbeelden voor inhoud vergaderingen school raad

 • Oudersignalen
 • Schooljaarplannen
 • Strategisch beleid
 • Beleid Noventa
 • Oudertevredenheid
 • Sociale veiligheid op school